Rick Jaffa

Rick Jaffa

เป็นที่รู้จักสำหรับ : Writing
วันเกิด : 1956-05-08
สถานที่เกิด : 
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า : Рік Джаффа

รายการภาพยนตร์ของ Rick Jaffa